Preskoči na vsebino
Configurator

Algemene voorwaarden

Het privacybeleid en de bescherming van persoonlijke gegevens zijn van toepassing op alle gebruikers van de website www.pirnar.nl (hierna: de website), die wordt beheerd door het bedrijf Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana (hierna: Pirnar).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De beheerder van persoonlijke gegevens die door een persoon worden verstrekt, is Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana, zijn franchises en andere partners die deelnemen aan de installatie, reparatie of andere vorm van diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de transactie.

Soorten persoonsgegevens en doeleinden van hun verzameling

Pirnar respecteert en beschermt de privacy van gebruikers van de website en verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (ZVOP-1) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt klantgegevens met het oog op het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie met het oog op het identificeren van de persoon, het uitvoeren van transacties, het uitgeven van facturen, het leveren van het product, het oplossen van klachten en het uitvoeren van andere communicatie met betrekking tot de aankoop.

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van personen in het geval van aankoop, registratie of toestemming van het individu om nieuwsbrieven te ontvangen. Door deel te nemen aan ten minste één van de genoemde activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord in versleutelde vorm, woonadres, land van verblijf, telefoonnummer, IP-adres, registratiegegevens, communicatiearchief, aankoopgegevens en gebruik van voordelen (datum van aankoop, type aankoop, inhoud van aankoop, waarde van aankoop, wijze van betaling, type korting, etc.) en gegevens over levering en installatie. Het bedrijf Pirnar heeft deze gegevens nodig voor communicatie, voorbereiding en indiening van aanbiedingen en voordelen die zijn afgestemd op het belang van de gebruiker.

Klantgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt met het oog op het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie met het oog op het identificeren van de persoon, het uitvoeren van transacties, facturering, levering, installatie of service van het product, het oplossen van klachten en het uitvoeren van andere communicatie met betrekking tot de aankoop.

Met toestemming van het individu kan de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken met het oog op het voorbereiden en verzenden van op maat gemaakte aanbiedingen die van belang zijn voor de gebruiker. Kennisgeving vindt plaats via geselecteerde communicatiekanalen. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig en kan op elk moment door het individu worden geannuleerd. De gegevens worden opgeslagen totdat de toestemming van het individu wordt ingetrokken of totdat een verzoek tot verwijdering van gegevens is ontvangen.

De verwerkingsverantwoordelijke kan bepaalde persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) verwerken voor direct marketing en voor het bepalen van de klanttevredenheid over diensten of gebruikerservaring, ook op basis van legitiem belang, als de persoon geen bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking.

Gegevens waarvoor Pirnar de toestemming van het individu nodig heeft, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Voor welke doeleinden verzamelen we gegevens en hoe gebruiken we deze?

Pirnar verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de kwaliteit van de inhoud en functionaliteit van diensten op de website te verbeteren;
 • om de aankoop uit te voeren (uitvoering van de transactie, uitreiking van een factuur, levering van het product, alles wat met de bestelling te maken heeft) en andere communicatie met betrekking tot de aankoop;
 • om aangepaste aanbiedingen te maken en te informeren over aanbiedingen die alleen via geselecteerde kanalen interessant zijn voor de gebruiker;
 • om marketingonderzoek uit te voeren om aanbod en kosten te optimaliseren en de klanttevredenheid te verhogen;
 • om nieuwsbrieven en ander reclamemateriaal te versturen;
 • om opnieuw te targeten met advertenties op advertentieplatforms zoals Google, Facebook, LinkedIn, Bing;
 • om klachten op te lossen.

Uw gegevens worden zorgvuldig opgeslagen

Het bedrijf Pirnar bewaart en beschermt persoonlijke gegevens adequaat in elektronische vorm op het hoofdkantoor van het bedrijf. Gegevens die worden verwerkt met het oog op het nakomen van contractuele verplichtingen worden opgeslagen tot de nakoming van alle verplichtingen uit de contractuele relatie of gedurende maximaal 5 jaar na de nakoming van alle verplichtingen, met het verstrijken van de verjaringstermijn met betrekking tot een individuele claim. Om aan de eisen van de fiscale wetgeving te voldoen, worden facturen bewaard tot 10 jaar na het einde van het jaar waarop de factuur betrekking heeft.

Gegevens die met toestemming van het individu worden verwerkt, worden door de voor de verwerking verantwoordelijke bewaard tot de intrekking van de toestemming. De gebruiker kan te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen om het gebruik van persoonsgegevens te annuleren op het adres info@pirnar.nl.

Bescherming van privacy is cruciaal

Pirnar draagt zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften. Pirnar biedt ook alle nodige technologische en organisatorische ondersteuning om persoonlijke gegevens te beschermen en te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal en toegang door onbevoegde derden.

Het bekendmaken van persoonsgegevens aan derden

Pirnar kan sommige van uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken in overeenstemming met het doel van de verwerking:

 • Een uitbesteed bureau voor marketing en online marketing activiteiten in opdracht van Pirnar. Het bureau voert zijn activiteiten strikt uit namens, voor rekening van, volgens instructies en onder de controle van Pirnar, met als doel technische en inhoudsoptimalisatie van de website, marketing en re-marketing van Google en Facebook en optimalisatie van de gebruikerservaring van de website;
 • Een externe online applicatie, die dient voor het communiceren van nieuwsbrieven en strikt opereert namens en voor rekening van, instructies volgt en onder de controle van Pirnar staat;
 • Wanneer gegevens door autoriteiten worden vereist voor het voeren van individuele procedures, door een schriftelijke toelichting te geven.

Uw controle over onze zorgvuldigheid

Personen hebben de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot gegevens;
 • Recht op rectificatie;
 • Herroepingsrecht ("recht om vergeten te worden");
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht van bezwaar.

Betrokkenen kunnen de bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar info@pirnar.nl. Pirnar zal binnen 15 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek antwoorden.

Altijd toegankelijke gegevens

Betrokkenen hebben het recht om bevestiging te krijgen van de gegevensbeheerder, of hun persoonlijke gegevens worden verwerkt, en zo ja, hebben ze het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

 • Doeleinden van de verwerking;
 • Soorten persoonsgegevens;
 • Gebruikers of gebruikerscategorieën aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met inbegrip van gebruikers in derde landen of internationale organisaties;
 • Indien mogelijk, de voorziene periode van opslag van persoonsgegevens en, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om een dergelijke periode te definiëren;
 • Het bestaan van een recht om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot betrokkenen te beperken, of het bestaan van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Alle beschikbare informatie met betrekking tot de bron van gegevens, wanneer persoonsgegevens niet van betrokkenen worden verkregen;
 • Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en redelijke informatie over de redenen daarvoor, evenals de betekenis en voorzienbare gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Pirnar verstrekt betrokkenen een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als betrokkenen hun verzoek via elektronische communicatiemiddelen indienen en niet anders verzoeken, wordt informatie in elektronische vorm verstrekt.

U kunt uw gegevens altijd wijzigen

Betrokkenen hebben het recht om van Pirnar te verkrijgen dat hun onjuiste persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging worden gewijzigd. Gezien het doel van de verwerking hebben betrokkenen het recht om onvolledige gegevens aan te vullen, onder meer door aanvullende verklaringen in te dienen.

U kunt uw gegevens altijd verwijderen ("recht om vergeten te worden")

Betrokkenen hebben het recht om van Pirnar te verkrijgen dat hun onjuiste persoonlijke gegevens worden verwijderd. Pirnar is verplicht om de gegevens te verwijderen in de volgende gevallen:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Betrokkenen trekken gegeven toestemming in die de basis vormt voor gegevensverwerking, terwijl er geen andere wettelijke basis voor gegevensverwerking bestaat;
 • Betrokkenen maken bezwaar tegen verwerking op grond van het wettelijke belang van de gegevensbeheerder, terwijl er geen heersende legitieme redenen bestaan voor gegevensverwerking, of wanneer een betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking;
 • Betrokkenen maken bezwaar tegen verwerking ten behoeve van direct marketing;
 • Persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Persoonsgegevens moeten worden geannuleerd om te voldoen aan wettelijke vereisten, in overeenstemming met eu- of Sloveense wetgeving.

U heeft altijd het recht om de gegevensverwerking te beperken

Betrokkenen hebben het recht om van Pirnar beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

 • Betrokkenen maken bezwaar tegen de nauwkeurigheid van de gegevens (voor de periode waarin de gegevensbeheerder de juistheid van de gegevens kan controleren);
 • De verwerking is onrechtmatig en betrokkenen verzoeken om beperking van het gebruik van gegevens in plaats van verwijdering ervan;
 • Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking; betrokkenen kunnen echter eisen dat zij rechtsvorderingen uitoefenen, uitvoeren of verdedigen;
 • Betrokkenen hebben een klacht ingediend met betrekking tot de verwerking - totdat is geverifieerd of legitieme redenen van de gegevensbeheerder prevaleren boven de redenen van de betrokkene.li>

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 1 wordt beperkt, worden dergelijke persoonsgegevens alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene, met uitzondering van de opslag ervan, hetzij om rechtsvorderingen uit te oefenen, uit te voeren of te verdedigen, hetzij om rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen te beschermen, hetzij vanwege een zwaarwegend algemeen belang van de EU of een lidstaat.

U heeft altijd het recht om uw recht over te dragen

Betrokkenen hebben het recht om gegevens die zij aan de gegevensbeheerder hebben verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te ontvangen, en het recht om dergelijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder te sturen (indien technisch haalbaar) in de volgende gevallen:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming of instemming van de betrokkene, en
 • de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken

Betrokkenen hebben het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, wanneer de verwerking is gebaseerd op de wettelijke belangen van de gegevensbeheerder. Pirnar zal stoppen met het verwerken van persoonsgegevens, tenzij het bewijst dat dringende legitieme redenen voor verwerking prevaleren boven belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen, hetzij om juridische claims uit te oefenen, uit te voeren of te verdedigen.

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing en profilering, voor zover de verwerking verband houdt met direct marketing. In dit geval worden persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Betrokkenen kunnen klachten over de verwerking van persoonsgegevens naar info@pirnar.nl sturen.

Wanneer betrokkenen van mening zijn dat hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn geschonden, hebben ze ook recht op een effectief rechtsmiddel en door een klacht in te dienen bij de Information Commissioner.

Ander

Personen jonger dan 15 jaar mogen hun gegevens alleen via de Website verstrekken met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, pleegouders of voogden.

Bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens in Pirnar d.o.o., is de PR-afdeling.

Slotbepalingen

Pirnar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Gebruikers van de website worden via de website op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Voordeuren van Pirnar
Ontwerp uw voordeur
Ga naar de configurator
Showroom
Bezoek een Pirnar Showroom
Raak een voordeur aan
Voordeur Catalogus
Download voordeurcatalogi
Ontdek alle voordeurmodellen
top
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking te verbeteren.
Deze cookies hebben geen invloed op uw privacy. Meer ...